VVV NL - NeoCurrency

Looking for VVV NL Gift Cards?

You’ve come to the right place.

NeoCurrency offers online gift cards and bulk digital rewards for promotions, sweepstakes, rebates, loyalty catalogs, employee recognition, market research and sales incentives. Even better, you’ll get a discount off the face value.

Order VVV NL and digital rewards in bulk, send email rewards from our Reward Dashboard or order in real time from our API.

About this reward

Met de VVV Online cadeaucode geef je een keuze uit honderden webshops waar je de cadeaucode kunt besteden. Ruim 800 webshops zijn reeds aangesloten. De vrijheid om zelf te kunnen kiezen, maakt de VVV Online Cadeaucode bij uitstek het meest veelzijdige cadeau om te geven én om te krijgen.

Terms & Conditions

Gebruiksvoorwaarden Houders VVV Cadeaukaart

Intersolve EGI B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32159718 (“Intersolve EGI”) is een Elektronisch Geld Instelling (in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft)) die cadeaukaarten uitgeeft en de onderliggende betalingen gedaan met de cadeaukaart verwerkt. Intersolve EGI is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp). Intersolve EGI staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten. De girale gelden die het Tegoed op een cadeaukaart vertegenwoordigt, worden gehouden door een apart opgerichte Stichting derdengelden. De Stichting heeft als doel de van de Houders ontvangen geld die het Tegoed op de cadeaukaart vertegenwoordigt te scheiden van het vermogen van Intersolve EGI teneinde betaling aan de Acceptant van het uitgegeven Tegoed te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft. Het Tegoed op de VVV Cadeaukaart uitgegeven door Intersolve EGI waarop een elektronischgeldwaarde is opgeslagen (hierna de “Cadeaukaart”) is elektronisch geld dat door Intersolve EGI onder het merk van de betrokken Programma Manager (de organisatie achter het merk van de Cadeaukaart, zoals te vinden op de website van Intersolve EGI) aan U (de “Houder” van de Cadeaukaart) wordt uitgegeven. De Programma Manager is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Houder en Intersolve EGI. 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden Houder VVV Cadeaukaart (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’) hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis: Acceptant: Bedrijf, instelling en/of (internet) winkel waar de Houder met de Cadeaukaart kan betalen voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed, zie de Programma Website voor een overzicht van Acceptanten; Verkooppunt: Programma Website: Tegoed: De officiële verkooppunten vermeld op de Programma Website; De website van de Programma Manager waar de Houder informatie kan vinden over de betreffende Cadeaukaart; Het bedrag (in euro’s) aan elektronisch geld dat beschikbaar is op de Cadeaukaart van de Houder. 2. Toepasselijkheid en Terhandstelling 2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Intersolve EGI en de Houder zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het is Intersolve EGI niet mogelijk om de tekst van de Gebruiksvoorwaarden voor of bij de aankoop van de Cadeaukaart (ie. het sluiten van de Overeenkomst) schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De Gebruiksvoorwaarden liggen bij Intersolve EGI ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.intersolve.nl en de Programma Website en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder. 2.2 De Houder die de Cadeaukaart bij een Verkooppunt heeft gekocht is gerechtigd binnen drie dagen na de aankoop de Cadeaukaart onder overlegging van het aankoopbewijs aan Intersolve EGI te retourneren en Intersolve EGI daarbij schriftelijk te verzoeken het Tegoed uit te betalen, indien die Houder: (i) zich niet kan verenigen met de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden; (ii) het bezwaarlijk acht dat de Gebruiksvoorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij de aankoop van de Cadeaukaart schriftelijk ter hand zijn gesteld; of (iii) wenst terug te komen op zijn uitdrukkelijke instemming dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. De in dit artikel genoemde bevoegdheden komt alleen toe aan dergelijke Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bevoegdheden komen aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Cadeaukaart een betaling heeft verricht. 2.3 De Houder kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen. 2.4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien het (resterende) Tegoed van de Cadeaukaart is verbruikt, dan wel de Houder gebruik heeft gemaakt van, het recht op terugbetaling als verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden. 3. Het aankopen van een Cadeaukaart en Tegoed 3.1. De Houder kan het Tegoed dat op zijn Cadeaukaart beschikbaar is kosteloos controleren via de Programma Website. De administratie van Intersolve EGI volstaat als volledig bewijs over het Tegoed, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs. 3.2. Zodra het aankoopbedrag van de Cadeaukaart door de verkoper is ontvangen, heeft de Houder bevrijdend betaald aan Intersolve EGI. 3.3. Een Cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd. Terugbetaling van resterend Tegoed kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 7. 3.4. Bij aankoop van een Cadeaukaart via internet gelden de additionele kosten, leveringsvoorwaarden en bedenktijdregeling van de desbetreffende internetwinkel. 4. Betalen met de Cadeaukaart 4.1. Met de Cadeaukaart kan de Houder betalingen verrichten voor diensten en/of goederen bij Acceptanten. De Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Intersolve EGI en verleent voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling, althans dat gedeelte van de betaling dat met de Cadeaukaart is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Cadeaukaart heeft plaats op het moment dat Houder de betaling heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd, De Houder wordt geacht te hebben ingestemd met de betaalopdracht door overhandiging van de Cadeaukaart aan de Acceptant of door invoering van de unieke code op de website van een Acceptant. Daarna kan de Houder een betaling niet meer herroepen. 4.2. De Houder kan met Cadeaukaart betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. De Houder kan Cadeaukaart in een keer of in delen besteden totdat het totale Tegoed is gebruikt. 5. Verlies, diefstal en misbruik 5.1. De Cadeaukaart wordt niet op naam van de Houder uitgegeven. De Cadeaukaart heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van Cadeaukaart zal de Houder het Tegoed verliezen. De Houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) Tegoed. Sommige Cadeaukaarten bieden de mogelijkheid om de Cadeaukaart te registreren en op naam van de Houder te zetten. In dat geval, zal – bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik, de Houder de Programma Manager dienen te informeren en wordt het (resterende) Tegoed vervangen door uitgifte van een nieuwe Cadeaukaart en de oude Cadeaukaart geblokkeerd. 5.2. De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Cadeaukaart en dient deze zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Programma website en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde websites ligt bij de Houder. De Houder kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Intersolve EGI de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd. 5.3. De Houder stelt Intersolve EGI onverwijld in kennis van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Cadeaukaart, waarna Intersolve EGI de Cadeaukaart zal blokkeren. 5.4. De Cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt als cadeaukaart. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden van artikel 2.2 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Cadeaukaart anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Intersolve EGI ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. Intersolve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor cadeaukaarten welke niet zijn gekocht bij een Verkooppunt. 6. Blokkering 6.1. Intersolve EGI beschikt over de mogelijkheid om bepaalde Cadeaukaarten zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van Intersolve EGI, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden. 6.2. Intersolve EGI zal na blokkering conform artikel 6.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Intersolve EGI gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Cadeaukaart geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) Tegoed in geld uitkeren dan wel de Cadeaukaart deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Cadeaukaart is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen doen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot terugbetaling. 6.3. Als er sprake is van een blokkering van een Cadeaukaart ingevolge artikel 6.1, informeert de Acceptant, namens Intersolve EGI, de Houder over de blokkering en de redenen daarvoor (tenzij verboden of wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen) nadat de Acceptant over de blokkering is geïnformeerd, op het moment dat de Houder een betaling probeert uit te voeren bij de Acceptant. Intersolve EGI is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg is van het blokkeren van een Cadeaukaart. 7. Terugbetalingsvoorwaarden 7.1. Intersolve EGI is wettelijk verplicht om op verzoek van een Houder binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. Intersolve EGI mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve EGI redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder. 7.2. De Houder kan een verzoek om terugbetaling indienen via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI en op de website van de Programma Manager. 7.3. Intersolve EGI is bevoegd bij het uitvoeren van haar terugbetaalverplichting een vergoeding in rekening te brengen. Intersolve EGI rekent conform de wettelijke voorwaarden van artikel 7:521a BW de feitelijke bankkosten voor de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Intersolve EGI. De kosten bedragen € 10,00 per Cadeaukaart. Intersolve EGI toont deze vergoedingen in een eindafrekening en de Houder stemt er mee in dat deze rechtstreeks worden ingehouden op het bedrag van het terug te betalen Tegoed. Indien het (resterende) Tegoed kleiner is of gelijk aan bovengenoemd bedrag, dan vervalt de terugbetaalverplichting van Intersolve EGI en wordt het Tegoed verrekend met de kosten. Intersolve EGI kan de uitvoering van de terugbetalingsplicht aan Programma Manager opdragen. 7.4. De Cadeaukaart is onbeperkt geldig. Intersolve EGI brengt vanaf 3 jaar na activering van de Cadeaukaart jaarlijks een beheervergoeding van € 6,- (zes euro) in rekening die telkens aan het begin van het jaar ten laste wordt gebracht van het Tegoed. Indien de kosten het Tegoed overschrijdt, zal Intersolve EGI daarvan bij enig terugbetalingsverzoek door Houder melding maken en vervalt al het resterende Tegoed op de Cadeaukaart. 8. Overige verplichtingen Intersolve 8.1. Intersolve EGI voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van Cadeaukaart te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Intersolve EGI, van Acceptanten en/of van derden. 8.2. Intersolve EGI kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken. 8.3. Als de Houder een (technisch) mankement aan de Cadeaukaart constateert dat het gebruik van de Cadeaukaart beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Intersolve EGI verzoeken het Tegoed kosteloos op een vervangende Cadeaukaart te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de support afdeling via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI. 8.4. De Stichting van Intersolve EGI zal er voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende Tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Intersolve EGI zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed. 9. Tekortkoming en Aansprakelijkheid 9.1. Intersolve EGI kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van Cadeaukaart heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Houder met de Acceptant te beslechten. 9.2. Intersolve EGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Intersolve EGI toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Intersolve. 9.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Intersolve gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Intersolve te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 10. Overige Bepalingen 10.1. Intersolve EGI mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Intersolve EGI dat nodig acht, onder de Gebruiksvoorwaarden die de wet daaraan stelt. De Houder geeft hierbij hiervoor vooraf zijn toestemming. 10.2. De betaalmogelijkheden van de Cadeaukaart kunnen, gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van kracht en laten de terugbetaalverplichting van Intersolve EGI na een verzoek van de Houder (conform artikel 7) intact. 10.3. Intersolve EGI heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de Cadeaukaart. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het op www.intersolve.nl/klachten vermelde adres. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht bij het Klachteninstituut. 11. Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl), maar alleen nadat Intersolve EGI zijn definitieve standpunt over de klacht aan de Houder bekend hebben gemaakt. 11.1. Een Houder kan eventuele klachten ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze. 11.2. Intersolve EGI heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden Houders worden gepubliceerd op www.intersolve.nl/egibrands/vvv-cadeaukaart en op de Programma Website. Houders kunnen via www.intersolve.nl of het daar vermelde telefoonnummer een versie van de Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen. 11.3. Als een Houder gebruik blijft maken van de Cadeaukaart nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden inwerkingtreden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. De Houder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk kosteloos te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie. 11.4. Omdat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd - waaronder de beheervergoeding als bedoeld in artikel 7.4 - , adviseert Intersolve EGI Houders telkens voor het gebruik van de Cadeaukaart de geldende Gebruiksvoorwaarden te raadplegen en het Tegoed van de Cadeaukaart te checken via de saldochecker op de Programma Website. 11.5. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Denominations

€5.00-€150.00

Country

Netherlands

Currency

EUR

Terms & Conditions

Gebruiksvoorwaarden Houders VVV Cadeaukaart

Intersolve EGI B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32159718 (“Intersolve EGI”) is een Elektronisch Geld Instelling (in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft)) die cadeaukaarten uitgeeft en de onderliggende betalingen gedaan met de cadeaukaart verwerkt. Intersolve EGI is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp). Intersolve EGI staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten. De girale gelden die het Tegoed op een cadeaukaart vertegenwoordigt, worden gehouden door een apart opgerichte Stichting derdengelden. De Stichting heeft als doel de van de Houders ontvangen geld die het Tegoed op de cadeaukaart vertegenwoordigt te scheiden van het vermogen van Intersolve EGI teneinde betaling aan de Acceptant van het uitgegeven Tegoed te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft. Het Tegoed op de VVV Cadeaukaart uitgegeven door Intersolve EGI waarop een elektronischgeldwaarde is opgeslagen (hierna de “Cadeaukaart”) is elektronisch geld dat door Intersolve EGI onder het merk van de betrokken Programma Manager (de organisatie achter het merk van de Cadeaukaart, zoals te vinden op de website van Intersolve EGI) aan U (de “Houder” van de Cadeaukaart) wordt uitgegeven. De Programma Manager is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Houder en Intersolve EGI. 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden Houder VVV Cadeaukaart (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’) hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis: Acceptant: Bedrijf, instelling en/of (internet) winkel waar de Houder met de Cadeaukaart kan betalen voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed, zie de Programma Website voor een overzicht van Acceptanten; Verkooppunt: Programma Website: Tegoed: De officiële verkooppunten vermeld op de Programma Website; De website van de Programma Manager waar de Houder informatie kan vinden over de betreffende Cadeaukaart; Het bedrag (in euro’s) aan elektronisch geld dat beschikbaar is op de Cadeaukaart van de Houder. 2. Toepasselijkheid en Terhandstelling 2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Intersolve EGI en de Houder zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het is Intersolve EGI niet mogelijk om de tekst van de Gebruiksvoorwaarden voor of bij de aankoop van de Cadeaukaart (ie. het sluiten van de Overeenkomst) schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De Gebruiksvoorwaarden liggen bij Intersolve EGI ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.intersolve.nl en de Programma Website en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder. 2.2 De Houder die de Cadeaukaart bij een Verkooppunt heeft gekocht is gerechtigd binnen drie dagen na de aankoop de Cadeaukaart onder overlegging van het aankoopbewijs aan Intersolve EGI te retourneren en Intersolve EGI daarbij schriftelijk te verzoeken het Tegoed uit te betalen, indien die Houder: (i) zich niet kan verenigen met de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden; (ii) het bezwaarlijk acht dat de Gebruiksvoorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij de aankoop van de Cadeaukaart schriftelijk ter hand zijn gesteld; of (iii) wenst terug te komen op zijn uitdrukkelijke instemming dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. De in dit artikel genoemde bevoegdheden komt alleen toe aan dergelijke Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bevoegdheden komen aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Cadeaukaart een betaling heeft verricht. 2.3 De Houder kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen. 2.4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien het (resterende) Tegoed van de Cadeaukaart is verbruikt, dan wel de Houder gebruik heeft gemaakt van, het recht op terugbetaling als verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden. 3. Het aankopen van een Cadeaukaart en Tegoed 3.1. De Houder kan het Tegoed dat op zijn Cadeaukaart beschikbaar is kosteloos controleren via de Programma Website. De administratie van Intersolve EGI volstaat als volledig bewijs over het Tegoed, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs. 3.2. Zodra het aankoopbedrag van de Cadeaukaart door de verkoper is ontvangen, heeft de Houder bevrijdend betaald aan Intersolve EGI. 3.3. Een Cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd. Terugbetaling van resterend Tegoed kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 7. 3.4. Bij aankoop van een Cadeaukaart via internet gelden de additionele kosten, leveringsvoorwaarden en bedenktijdregeling van de desbetreffende internetwinkel. 4. Betalen met de Cadeaukaart 4.1. Met de Cadeaukaart kan de Houder betalingen verrichten voor diensten en/of goederen bij Acceptanten. De Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Intersolve EGI en verleent voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling, althans dat gedeelte van de betaling dat met de Cadeaukaart is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Cadeaukaart heeft plaats op het moment dat Houder de betaling heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd, De Houder wordt geacht te hebben ingestemd met de betaalopdracht door overhandiging van de Cadeaukaart aan de Acceptant of door invoering van de unieke code op de website van een Acceptant. Daarna kan de Houder een betaling niet meer herroepen. 4.2. De Houder kan met Cadeaukaart betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. De Houder kan Cadeaukaart in een keer of in delen besteden totdat het totale Tegoed is gebruikt. 5. Verlies, diefstal en misbruik 5.1. De Cadeaukaart wordt niet op naam van de Houder uitgegeven. De Cadeaukaart heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van Cadeaukaart zal de Houder het Tegoed verliezen. De Houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) Tegoed. Sommige Cadeaukaarten bieden de mogelijkheid om de Cadeaukaart te registreren en op naam van de Houder te zetten. In dat geval, zal – bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik, de Houder de Programma Manager dienen te informeren en wordt het (resterende) Tegoed vervangen door uitgifte van een nieuwe Cadeaukaart en de oude Cadeaukaart geblokkeerd. 5.2. De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Cadeaukaart en dient deze zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Programma website en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde websites ligt bij de Houder. De Houder kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Intersolve EGI de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd. 5.3. De Houder stelt Intersolve EGI onverwijld in kennis van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Cadeaukaart, waarna Intersolve EGI de Cadeaukaart zal blokkeren. 5.4. De Cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt als cadeaukaart. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden van artikel 2.2 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Cadeaukaart anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Intersolve EGI ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. Intersolve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor cadeaukaarten welke niet zijn gekocht bij een Verkooppunt. 6. Blokkering 6.1. Intersolve EGI beschikt over de mogelijkheid om bepaalde Cadeaukaarten zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van Intersolve EGI, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden. 6.2. Intersolve EGI zal na blokkering conform artikel 6.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Intersolve EGI gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Cadeaukaart geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) Tegoed in geld uitkeren dan wel de Cadeaukaart deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Cadeaukaart is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen doen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot terugbetaling. 6.3. Als er sprake is van een blokkering van een Cadeaukaart ingevolge artikel 6.1, informeert de Acceptant, namens Intersolve EGI, de Houder over de blokkering en de redenen daarvoor (tenzij verboden of wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen) nadat de Acceptant over de blokkering is geïnformeerd, op het moment dat de Houder een betaling probeert uit te voeren bij de Acceptant. Intersolve EGI is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg is van het blokkeren van een Cadeaukaart. 7. Terugbetalingsvoorwaarden 7.1. Intersolve EGI is wettelijk verplicht om op verzoek van een Houder binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. Intersolve EGI mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve EGI redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder. 7.2. De Houder kan een verzoek om terugbetaling indienen via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI en op de website van de Programma Manager. 7.3. Intersolve EGI is bevoegd bij het uitvoeren van haar terugbetaalverplichting een vergoeding in rekening te brengen. Intersolve EGI rekent conform de wettelijke voorwaarden van artikel 7:521a BW de feitelijke bankkosten voor de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Intersolve EGI. De kosten bedragen € 10,00 per Cadeaukaart. Intersolve EGI toont deze vergoedingen in een eindafrekening en de Houder stemt er mee in dat deze rechtstreeks worden ingehouden op het bedrag van het terug te betalen Tegoed. Indien het (resterende) Tegoed kleiner is of gelijk aan bovengenoemd bedrag, dan vervalt de terugbetaalverplichting van Intersolve EGI en wordt het Tegoed verrekend met de kosten. Intersolve EGI kan de uitvoering van de terugbetalingsplicht aan Programma Manager opdragen. 7.4. De Cadeaukaart is onbeperkt geldig. Intersolve EGI brengt vanaf 3 jaar na activering van de Cadeaukaart jaarlijks een beheervergoeding van € 6,- (zes euro) in rekening die telkens aan het begin van het jaar ten laste wordt gebracht van het Tegoed. Indien de kosten het Tegoed overschrijdt, zal Intersolve EGI daarvan bij enig terugbetalingsverzoek door Houder melding maken en vervalt al het resterende Tegoed op de Cadeaukaart. 8. Overige verplichtingen Intersolve 8.1. Intersolve EGI voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van Cadeaukaart te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Intersolve EGI, van Acceptanten en/of van derden. 8.2. Intersolve EGI kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken. 8.3. Als de Houder een (technisch) mankement aan de Cadeaukaart constateert dat het gebruik van de Cadeaukaart beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Intersolve EGI verzoeken het Tegoed kosteloos op een vervangende Cadeaukaart te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de support afdeling via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI. 8.4. De Stichting van Intersolve EGI zal er voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende Tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Intersolve EGI zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed. 9. Tekortkoming en Aansprakelijkheid 9.1. Intersolve EGI kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van Cadeaukaart heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Houder met de Acceptant te beslechten. 9.2. Intersolve EGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Intersolve EGI toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Intersolve. 9.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Intersolve gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Intersolve te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 10. Overige Bepalingen 10.1. Intersolve EGI mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Intersolve EGI dat nodig acht, onder de Gebruiksvoorwaarden die de wet daaraan stelt. De Houder geeft hierbij hiervoor vooraf zijn toestemming. 10.2. De betaalmogelijkheden van de Cadeaukaart kunnen, gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van kracht en laten de terugbetaalverplichting van Intersolve EGI na een verzoek van de Houder (conform artikel 7) intact. 10.3. Intersolve EGI heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de Cadeaukaart. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het op www.intersolve.nl/klachten vermelde adres. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht bij het Klachteninstituut. 11. Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl), maar alleen nadat Intersolve EGI zijn definitieve standpunt over de klacht aan de Houder bekend hebben gemaakt. 11.1. Een Houder kan eventuele klachten ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze. 11.2. Intersolve EGI heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden Houders worden gepubliceerd op www.intersolve.nl/egibrands/vvv-cadeaukaart en op de Programma Website. Houders kunnen via www.intersolve.nl of het daar vermelde telefoonnummer een versie van de Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen. 11.3. Als een Houder gebruik blijft maken van de Cadeaukaart nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden inwerkingtreden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. De Houder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk kosteloos te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie. 11.4. Omdat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd - waaronder de beheervergoeding als bedoeld in artikel 7.4 - , adviseert Intersolve EGI Houders telkens voor het gebruik van de Cadeaukaart de geldende Gebruiksvoorwaarden te raadplegen en het Tegoed van de Cadeaukaart te checken via de saldochecker op de Programma Website. 11.5. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Denominations

€5.00-€150.00

Country

Netherlands

Currency

EUR

our rewards

And that’s good. Because that’s what everyone wants to deliver successful programs.

our solutions

Rewarding People is Good Business

Rewards are a powerful tool to incent action, build affinity and of course, reward your target. But to be really effective, you need the right mix of brands, partners and, of course—cash options.

Companies of all sizes, all over the world, use NeoCurrency to provide rewards for Promotions, Loyalty Programs, Market Research Incentives, Employee Recognition and Sales Incentives. No minimum. No maximum. Just an ever-expanding catalog of the most unique and relevant rewards, tailored to meet your individual needs.

our solutions

our reward dashboard

Do Everything, Easily

Our intuitive NeoCurrency Reward Dashboard makes it simple to do everything from ordering and sending rewards from over 20 currencies to managing your budget and analyzing results.

book a demo

There’s no better way to really understand what NeoCurrency can do for you than to see it for yourself with a demo. It’s quick and easy. Like everything else we do.

FAQ

What kind of discounts are available for reward brands?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum, dolores.

How do you guys make money?

We think providing a good value to our clients for a long time is a more profitable way to do business than trying to make all we can in one shot. We pre-negotiate a wholesale discount with each brand we offer, take a percent or two to run our business, and then pass the rest along to our clients. You can offer rewards to your clients and keep the discount or pass it along to them. Your call.

Why is NeoCurrency allergic to pricing games?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ratione quisquam iure, impedit facere quibusdam praesentium consequatur veniam dolorum architecto quas.

What prepaid rewards do you offer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum, sed recusandae distinctio ipsum explicabo laboriosam.