Empik - NeoCurrency

Looking for Empik Gift Cards?

You’ve come to the right place.

NeoCurrency offers online gift cards and bulk digital rewards for promotions, sweepstakes, rebates, loyalty catalogs, employee recognition, market research and sales incentives. Even better, you’ll get a discount off the face value.

Order Empik and digital rewards in bulk, send email rewards from our Reward Dashboard or order in real time from our API.

About this reward

Wirtualna karta w postaci kodu, który umożliwia dokonanie zakupów na empik.com. E-Karty prezentowe mogą być wykorzystane na wszystkie produkty oznaczone "Sprzedaje empik.com."

Terms & Conditions

REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ EMPIK i EKARTY PREZENTOWEJ Słowniczek: „Wydawca” – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł (wpłaconym w całości), będąca wydawcą Karty Prezentowej Empik i Ekarty Prezentowej; „Salon Empik” – tradycyjny (stacjonarny) sklep sieci Empik, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; „Karta Prezentowa Empik” – plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com; „Ekarta Prezentowa” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym empik.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu; „Karta Prezentowa” – Karta Prezentowa Empik jak również Ekarta Prezentowa; „Nabywca” – osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Empik lub Ekartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych; „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej. § 1. Warunki ogólne 1. Wydawca zobowiązuje się do: a. przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Prezentowej Empik oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Empik, a także do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com, b. przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Ekarty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com. 2. Zakup i przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej Empik może być dokonane w Salonach Empik, natomiast zakup i przekazanie Ekarty Prezentowej może nastąpić za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. 3. Nabywcą Ekarty Prezentowej może być wyłącznie klient biznesowy (tj. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną, a także jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującym prawem może być stroną umowy o zakup Ekarty Prezentowej). Ekarty Prezentowe nie są sprzedawane klientom indywidualnym (konsumentom w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego). 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za Ekartę Prezentową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego. 5. Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. 6. Karta Prezentowa Empik może być użyta w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com. W przypadku zapłaty Kartą Prezentową Empik w Sklepie Internetowym empik.com, Karta Prezentowa Empik musi posiadać kod zdrapkę na rewersie. Ponadto do zapłaty Kartą Prezentową Empik w Sklepie Internetowym empik.com za zamówienie płatne z góry wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com). 7. Ekarta Prezentowa może być użyta w Sklepie Internetowym empik.com przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry. Do zapłaty Ekartą Prezentową w Sklepie Internetowym empik.com wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com). 8. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa (w tym środki zapisane na „Twoich środkach”) nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. 9. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi aktywną Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik lub każdego Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym empik.com, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Ekarty Prezentowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. Pierwsze użycie Ekarty Prezentowej w Sklepie Internetowym empik.com powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Prezentowej na „Twoich środkach” w ramach konta Klienta prowadzonego dla osoby, która jej użyła. 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Prezentową Empik lub Ekartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy. 11. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są ważne i aktywne przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu, z zastrzeżeniem pkt III 6. 12. Upływ terminu ważności Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie. 13. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3 lub Grę Cyfrową. § 2. Zasady korzystania 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach Empik wyłącznie aktywne Karty Prezentowe Empik, nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Pozostała część środków na Karcie Prezentowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tej karty. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, drugą Kartą Prezentową Empik albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Prezentowej Empik. 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą bądź przelewem, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Ekarty Prezentowej. 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach: a. upływ terminu ważności Karty Prezentowej, b. brak środków na Karcie Prezentowej. § 3. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie 1. Karty Prezentowe są wydawane wyłącznie na okaziciela. 2. Aktywacja Karty Prezentowej Empik następuje z momentem zakupu Karty Prezentowej Empik przez nabywcę. 3. Aktywacja Ekarty Prezentowej następuje wyłącznie w Sklepie Internetowym empik.com, z momentem zakupu karty przez Nabywcę. 4. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie. 5. Doładowania Karty Prezentowej Empik można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie Empik pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie Ekarty Prezentowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi. 6. Każdorazowe doładowanie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (dwanaście) miesięcy od daty doładowania. § 4. Rozliczenia i reklamacje 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Prezentowej Empik. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie Empik lub w Sklepie Internetowym empik.com (http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta). 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości (salda) Ekarty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Internetowym empik.com (http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta). 3. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być przesłane na piśmie na adres siedziby Wydawcy z dopiskiem „Karta Prezentowa – reklamacja” (przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: obsluga.klienta@empik.com. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej Empik mogą być ponadto składane na piśmie bezpośrednio w Salonach Empik w godzinach ich otwarcia. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych Empik oraz Ekart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji. § 5. Postanowienia końcowe 1. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są formą bonu towarowego. 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowejwww.empik.com. Regulamin jest również dostępny w Salonach Empik. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej. 3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego empik.com. Jednakże w przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, dostępnym na stronie internetowej www.empik.com/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

Denominations

zł10-zł500

Country

Poland

Currency

PLN

Terms & Conditions

REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ EMPIK i EKARTY PREZENTOWEJ Słowniczek: „Wydawca” – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł (wpłaconym w całości), będąca wydawcą Karty Prezentowej Empik i Ekarty Prezentowej; „Salon Empik” – tradycyjny (stacjonarny) sklep sieci Empik, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; „Karta Prezentowa Empik” – plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com; „Ekarta Prezentowa” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym empik.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu; „Karta Prezentowa” – Karta Prezentowa Empik jak również Ekarta Prezentowa; „Nabywca” – osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Empik lub Ekartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych; „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej. § 1. Warunki ogólne 1. Wydawca zobowiązuje się do: a. przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Prezentowej Empik oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Empik, a także do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com, b. przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Ekarty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com. 2. Zakup i przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej Empik może być dokonane w Salonach Empik, natomiast zakup i przekazanie Ekarty Prezentowej może nastąpić za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. 3. Nabywcą Ekarty Prezentowej może być wyłącznie klient biznesowy (tj. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną, a także jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującym prawem może być stroną umowy o zakup Ekarty Prezentowej). Ekarty Prezentowe nie są sprzedawane klientom indywidualnym (konsumentom w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego). 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za Ekartę Prezentową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego. 5. Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. 6. Karta Prezentowa Empik może być użyta w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com. W przypadku zapłaty Kartą Prezentową Empik w Sklepie Internetowym empik.com, Karta Prezentowa Empik musi posiadać kod zdrapkę na rewersie. Ponadto do zapłaty Kartą Prezentową Empik w Sklepie Internetowym empik.com za zamówienie płatne z góry wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com). 7. Ekarta Prezentowa może być użyta w Sklepie Internetowym empik.com przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry. Do zapłaty Ekartą Prezentową w Sklepie Internetowym empik.com wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com). 8. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa (w tym środki zapisane na „Twoich środkach”) nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. 9. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi aktywną Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik lub każdego Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym empik.com, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Ekarty Prezentowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. Pierwsze użycie Ekarty Prezentowej w Sklepie Internetowym empik.com powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Prezentowej na „Twoich środkach” w ramach konta Klienta prowadzonego dla osoby, która jej użyła. 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Prezentową Empik lub Ekartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy. 11. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są ważne i aktywne przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu, z zastrzeżeniem pkt III 6. 12. Upływ terminu ważności Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie. 13. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3 lub Grę Cyfrową. § 2. Zasady korzystania 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach Empik wyłącznie aktywne Karty Prezentowe Empik, nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Pozostała część środków na Karcie Prezentowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tej karty. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, drugą Kartą Prezentową Empik albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Prezentowej Empik. 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą bądź przelewem, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Ekarty Prezentowej. 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach: a. upływ terminu ważności Karty Prezentowej, b. brak środków na Karcie Prezentowej. § 3. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie 1. Karty Prezentowe są wydawane wyłącznie na okaziciela. 2. Aktywacja Karty Prezentowej Empik następuje z momentem zakupu Karty Prezentowej Empik przez nabywcę. 3. Aktywacja Ekarty Prezentowej następuje wyłącznie w Sklepie Internetowym empik.com, z momentem zakupu karty przez Nabywcę. 4. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie. 5. Doładowania Karty Prezentowej Empik można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie Empik pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie Ekarty Prezentowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi. 6. Każdorazowe doładowanie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (dwanaście) miesięcy od daty doładowania. § 4. Rozliczenia i reklamacje 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Prezentowej Empik. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie Empik lub w Sklepie Internetowym empik.com (http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta). 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości (salda) Ekarty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Internetowym empik.com (http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta). 3. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być przesłane na piśmie na adres siedziby Wydawcy z dopiskiem „Karta Prezentowa – reklamacja” (przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: obsluga.klienta@empik.com. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej Empik mogą być ponadto składane na piśmie bezpośrednio w Salonach Empik w godzinach ich otwarcia. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych Empik oraz Ekart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji. § 5. Postanowienia końcowe 1. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są formą bonu towarowego. 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowejwww.empik.com. Regulamin jest również dostępny w Salonach Empik. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej. 3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego empik.com. Jednakże w przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, dostępnym na stronie internetowej www.empik.com/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

Denominations

zł10-zł500

Country

Poland

Currency

PLN

our rewards

And that’s good. Because that’s what everyone wants to deliver successful programs.

our solutions

Rewarding People is Good Business

Rewards are a powerful tool to incent action, build affinity and of course, reward your target. But to be really effective, you need the right mix of brands, partners and, of course—cash options.

Companies of all sizes, all over the world, use NeoCurrency to provide rewards for Promotions, Loyalty Programs, Market Research Incentives, Employee Recognition and Sales Incentives. No minimum. No maximum. Just an ever-expanding catalog of the most unique and relevant rewards, tailored to meet your individual needs.

our solutions

our reward dashboard

Do Everything, Easily

Our intuitive NeoCurrency Reward Dashboard makes it simple to do everything from ordering and sending rewards from over 20 currencies to managing your budget and analyzing results.

book a demo

There’s no better way to really understand what NeoCurrency can do for you than to see it for yourself with a demo. It’s quick and easy. Like everything else we do.

FAQ

What kind of discounts are available for reward brands?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum, dolores.

How do you guys make money?

We think providing a good value to our clients for a long time is a more profitable way to do business than trying to make all we can in one shot. We pre-negotiate a wholesale discount with each brand we offer, take a percent or two to run our business, and then pass the rest along to our clients. You can offer rewards to your clients and keep the discount or pass it along to them. Your call.

Why is NeoCurrency allergic to pricing games?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ratione quisquam iure, impedit facere quibusdam praesentium consequatur veniam dolorum architecto quas.

What prepaid rewards do you offer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum, sed recusandae distinctio ipsum explicabo laboriosam.