Looking for Decathlon Gift Cards?

You’ve come to the right place.

NeoCurrency offers online gift cards and bulk digital rewards for promotions, sweepstakes, rebates, loyalty catalogs, employee recognition, market research and sales incentives. Even better, you’ll get a discount off the face value.

Order Decathlon and digital rewards in bulk, send email rewards from our Reward Dashboard or order in real time from our API.

About this reward

Decathlon motto o tym, aby sport był dostępny dla wielu osób, to nie tylko misja, nasze francuskie przedsiębiorstwo sportowe Decathlon, jego sposób życia. Firma została założona w 1976 roku i oferuje 70 sportów pod jednym dachem. Niezależnie od wieku, zdolności do uprawiania sportu lub sportu, każdy może znaleźć odpowiedni produkt dla rowerzysty i deski surfingowej. W swojej 20 własnych markach firma posiada ponad 35 000 różnych produktów sprzedawanych przez ponad 1000 sklepów detalicznych w 30 krajach. Wszystko to z niską ceną i wysoką jakością. Jest to możliwe, ponieważ łańcuch dostaw firmy Decathlon obejmuje tworzenie produktów, badania i rozwój, logistykę i oczywiście handel detaliczny.

Terms & Conditions

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA (OWSU) KART PODARUNKOWYCH DECATHLON PREAMBUŁA

Poniższe warunki zawierane są wyłącznie pomiędzy spółką Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, nr KRS 0000007163 określaną dalej jako «Decathlon», a każdą osobą fizyczną , działającą w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i dokonującą zakupu Kart/y Podarunkowych/ej od Decathlon w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej kartapodarunkowa.decathlon.pl lub też każdą osobą fizyczną, działającą w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i dokonującą Kartą Podarunkową płatności za zakupy w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl- określaną dalej jako «Klient» lub każdą osobą prowadzącą działalność gospodarczą, spółką lub inną organizacją nie będącą Klientem i dokonującą zakupu Kart/y Podarunkowych/ej od Decathlon w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej kartapodarunkowa.decathlon.pl, celem dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania Kart/y Podarunkowych/ej swoim klientom, określaną dalej jako «Przedsiębiorca» określanymi łącznie jako "Strony".

Terminem « Karta(-y) Podarunkowa(-e) » określa się dalej ogół produktów sprzedawanych przez Decathlon, takich jak karta podarunkowa (plastikowa opatrzona kodem kreskowym) , e-karta podarunkowa (opatrzona kodem kreskowym) i karty w aplikacji mobilnej Decathlon (opatrzone kodem QR). Klient lub Przedsiębiorca oświadcza , że posiada zdolność prawną do zawierania umów, która pozwala mu dokonać zamówienia w Decathlon. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych stosuje się zarówno do Klientów jak i do Przedsiębiorców, chyba że zapisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych wyraźnie stanowią inaczej. Strony ustalają, że ich relacje regulowane będą wyłącznie niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych, które to warunki Klient lub Przedsiębiorca akceptuje w całości i bez żadnych zastrzeżeń. Niniejsze warunki mogą ulegać zmianom. W związku z tym ustala się, że warunkami mającymi zastosowanie są warunki obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Data aktualizacji tych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych uważana jest za datę wejścia w życia, unieważniając i zastępując wcześniejsze wersje.

ARTYKUŁ 1 - WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

1.Karta Podarunkowa jest produktem pozwalającym jego posiadaczowi dokonywać zapłaty za zakupy, jednorazowo lub wielokrotnie, uzupełniając w razie konieczności zapłatę inną formą płatności w sklepach należących do spółki Decathlon sp. z o.o. w Polsce oraz a także w sklepach Decathlon prowadzonych przez spółki z grupy Decathlon w Czechach, Monako, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech; Karta honorowana jest także w trakcie dokonywania przez Klientów lub Przedsiębiorców zakupów przez stronę sklepu internetowego Sprzedaż za pomocą Karty Podarunkowej może być zrealizowana jedynie poprzez okazanie przez Klienta Karty Podarunkowej wraz z kodem kreskowym (sklepy stacjonarne) lub wykorzystanie e-karty podarunkowej przez Klienta poprzez podanie danych karty i kodu kreskowego (sklep decathlon.pl) lub przez skorzystanie przez Klienta z aplikacji mobilnej Decathlon poprzez podanie danych karty i kodu QR.

2.W przypadku zakupów online, należy w odpowiednim miejscu wpisać numer Karty Podarunkowej i kod zamieszczony pod zdrapką na odwrocie karty lub kod otrzymany w wiadomości e-mail.

3.Karty Podarunkowe sprzedawane są Klientom lub Przedsiębiorcom za kwotę zmienną, określoną przez Klienta lub Przedsiębiorcę i zawartą w przedziale od 20,00 zł do 1.000,00 złotych, przy czym podane kwoty są kwotami brutto.

ARTYKUŁ 2 OKRES WAŻNOŚĆI KARTY PODARUNKOWEJ

1.Karta Podarunkowa jest ważna przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty jej aktywacji. 2.Datę ważności Karty Podarunkowej Klient lub Przedsiębiorca może sprawdzić samodzielnie na stronie www.decathlon.pl w zakładce „Karta Podarunkowa” lub w sklepie stacjonarnym Decathlon. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata i zwrot środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej.

ARTYKUŁ 3 ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ KLIENTA

Zapisy Art. 3 OWSU nie dotyczą Przedsiębiorcy. I.Sposoby nabycia Karty Podarunkowej: Klient może nabyć Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym Decathlon lub przez stronę decathlon.pl II. Nabycie Karty Podarunkowej przez decathlon.pl: W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej decathlon.pl, Klient zobowiązany jest stosować się do procedury opisanej w niniejszym punkcie: A. Utworzenie konta Klienta: Aby po raz pierwszy złożyć zamówienie, trzeba utworzyć konto Klienta na stronie internetowej dedykowanej Karcie Podarunkowej. Utworzenie konta Klienta jest proste, wymaga wypełnienia formularza dostępnego online i podania określonych obowiązkowych informacji umożliwiających identyfikację. B. Wprowadzenie zamówienia Online 1.Wprowadzenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej. Klient zobowiązuje się do uzupełnienia obowiązkowych pól (oznaczonych gwiazdką *). W przeciwnym razie zamówienie nie będzie mogło zostać zarejestrowane. 2.Klient zobowiązuje się do podania Decathlon prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży. 3.Klient ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwią odbiorcy otrzymanie zamówienia, a Klientowi potwierdzenia tegoż zamówienia. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Klienta. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia o którym mowa w Art. 3 pkt B.4 niniejszych OWSU, jego obowiązkiem jest skontaktować się z Decathlon. 4.Zamówienie zostaje zarejestrowane po utworzeniu konta Klienta i zatwierdzeniu zamówienia online. 5. Zamówienie online staje się skuteczne dopiero po zatwierdzeniu płatności przez Klienta. Klient otrzymuje wówczas e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. W przypadku zakupu spersonalizowanej Karty Podarunkowej przetworzenie zamówienia może trwać dłużej. 6.Potwierdzone zamówienia są przetwarzane i wysyłane, po otrzymaniu płatności, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-20, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 7.W razie zaistnienia sytuacji która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Klienta i wystawienie dla Niego Karty Podarunkowej, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona. 8.Zwrot z tytułu transakcji o którym mowa w Art 3 pkt B.7 niniejszych OWSU dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał pierwotnej transakcji. 9.Potwierdzenie zwrotu o którym mowa w Art. 3 pkt B.8 niniejszych OWSU jest wysyłane do Klienta e-mailem, na adres mail podany przez Klienta. 10.Klient przyjmuje do wiadomości, że złożone zamówienia są wiążące i ostateczne oraz że nie podlegają one w żadnym razie zwrotowi ani też, że nie będą mogły zostać unieważnione, za wyjątkiem przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy określonego w Art. 3 pkt C niniejszych OWSU. Wpłacone przez Klienta kwoty w żadnym razie nie mogą być uznawane za zadatek lub zaliczkę. C. Odstąpienie od Umowy zakupu Karty Podarunkowej 1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.decathlon.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie. Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie. Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stanowi,iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: • przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność, • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania, • dostarczania prasy, • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, • świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 2.W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w przypadku następujących produktów = • Karty Podarunkowe spersonalizowane • Karty Podarunkowe całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu odstąpienia. 3.Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt Klienta zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Decathlon nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”. 4. Klientowi, który pragnie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zaleca się poinformowanie o tym Decathlon potwierdzeniem mailowym zawierającym numer zamówienia. 5.Zwrócona zostaje całkowita kwota zamówienia (łącznie z kosztem dostawy). W przypadku częściowego zwrotu zamówienia Decathlon zwróci Klientowi kwotę kosztów dostawy (w stronę "tam") proporcjonalnie do całkowitej kwoty zamówienia. 6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty, w której klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania zwrotu kompletnego produktu w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie, i pod warunkiem zapłaty za faktycznie otrzymane produkty. Zwrot produktów dokonywany jest na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Uszkodzone i niedostarczone Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi pieniędzy ani wymianie. Zostaną one odesłane do Klienta. Klient zobowiązany jest na swoją wyłączną odpowiedzialność odesłać Kartę Podarunkową, wraz z fakturą i danymi bankowymi do przelewu, w oryginalnym opakowaniu, na adres: DECATHLON sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76 03-290 Warszawa Polska Wszystkie koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Klient może wybrać sposób odesłania produktu do DECATHLON. DECATHLON nie pokrywa kosztu przesyłki zwrotnej i nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki. Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie produktu, które musi zostać wykonane w taki sposób, aby produkt podczas transportu nie był narażony na zniszczenie. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze zwrotem produktu ponosi Klient. D.Faktura: Faktura wystawiana jest na Klienta (nazwisko, adres wskazane przez Klienta przy zakładaniu konta Klienta) po zatwierdzeniu zamówienia. Następnie dostępna jest na koncie Klienta, skąd Klient może ją pobrać. III. Personalizacja Kart Podarunkowych: Decathlon proponuje swoim Klientom personalizację Karty(Kart) Podarunkowej(-ych) według poniżej określonych zasad: A. Celem zakupu Karty Podarunkowej spersonalizowanej Klient jest zobowiązany zaznaczyć taką opcję w trakcie zakupu Karty Podarunkowej. B.Personalizacja Karty Podarunkowej polega na umieszczeniu na Karcie Podarunkowej zdjęcia wybranego przez Klienta lub umieszczenie wybranego przez Klienta tekstu. Proponowane/-y zdjęcie/obraz i zredagowany tekst nie mogą w żadnym razie naruszać dobrych obyczajów, godności ludzkiej i wartości Decathlon oraz grupy Decathlon, ochrony osób nieletnich i ich wizerunku oraz jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów z zakresu porządku publicznego. W związku z powyższym następujące elementy będą każdorazowo odrzucane przez Decathlon: treści o charakterze wulgarnym, oszczerczym, obelżywym, obscenicznym, rasistowskim lub ksenofobicznym, pornograficznym, nielegalnym lub mogącym być nielegalnym, nakłaniającym do konsumpcji alkoholu, wyrobów tytoniowych, lub - szerzej rzecz ujmując - wszelkie elementy uznawane za sprzeczne z etyką i z prawem. Decathlon odmawia również powielania wszelkich elementów lub treści • mających konotacje polityczne, związkowe lub religijne; i/lub • celujących, przy użyciu jakichkolwiek środków, w jednostki ludzkie, w tym w znane osobowości; i/lub • logo i nazw firm. Odmowa wykonania zamawianej usługi przez Decathlon nie skutkuje w tym przypadku żadnym odszkodowaniem na rzecz Klienta, na co Klient wyraża zgodę. C.Korzystanie z Kart Podarunkowych i opakowań podarunkowych spersonalizowanych w jakikolwiek sposób (oznakowanie, tekst, zdjęcia, obrazki, logo, imiona…) na życzenie Klienta może skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności, a w szczególności, że prawa prywatne i prawa własności intelektualnej osób trzecich mogą chronić całość lub część elementów, które Klient chce zamieścić w ramach personalizacji na zamawianych Kartach Podarunkowych. D.Zaleca się Klientowi zasięgnięcie porady u specjalisty w tych dziedzinach w celu sprawdzenia zgodności elementów personalizacji z obowiązującymi przepisami. Decathlon nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia żadnej kontroli w tej materii. W razie wątpliwości lub w razie nieprzedstawienia w terminie stosownych dokumentów Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy naniesienia danego elementu na produkt, jeśli naniesienie tego elementu niesie z sobą ryzyko w zakresie podrabiania produktów i/lub nieuczciwej konkurencji. E.W każdym przypadku Klient gwarantuje spółce Decathlon, że jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnych i posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do dokonania zamawianych personalizacji (obrazów, nazw, logo, napisów, zdjęć…), a ogólniej rzecz ujmując: do ogółu elementów, których naniesienie na zakupione Karty Podarunkowe zamawia w Decathlon w swoim imieniu. Klient zobowiązuje się dostarczyć do Decathlon, na jej życzenie, wszelkie dokumenty i zaświadczenia dotyczące tych praw i upoważnień. W razie roszczeń bądź postępowań, sądowych lub nie, wynikających w szczególności z podrabiania, naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego…, przeciwko Klientowi, a w stosownym przypadku przeciwko Decathlon, Klient daje Decathlon zabezpieczenie przed wszelkimi ponoszonymi kosztami (adwokat, koszty procesowe…), jak również przed ewentualnymi karami wymierzonymi Decathlon. Klient ponosi odpowiedzialność i pokryje wszelkie koszty związane z takim postępowaniem, jak również zostanie obciążony całością orzeczonych kar. F.Spersonalizowane Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy, z wyjątkiem przypadku wady jakościowej. IV. Zakaz odsprzedaży: Polityka handlowa Decathlon zabrania odsprzedaży Kart Podarunkowych. Tytułem klauzuli o wynagrodzeniu szkód każde naruszenie przez Klienta któregoś z jego obowiązków wykazane przez Decathlon może pociągnąć za sobą, z inicjatywy Decathlon, natychmiastową wymagalność kary umownej w kwocie 30.000,00 zł brutto, nieuwalniającej od ewentualnego odszkodowania, które może być należne Decathlon z tytułu poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 4 ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Procedura opisana w Art 4 OWSU nie dotyczy Klienta. I.Sposoby Nabycia Karty Podarunkowej: Przedsiębiorca może nabyć Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym Decathlon lub przez stronę internetową decathlon.pl II. Nabycie Karty Podarunkowej przez decathlon.pl: W przypadku zakupu Karty Podarunkowej przez stronę decathlon.pl Przedsiębiorca zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą podaną poniżej: A.Przedsiębiorca wypełnia dostępny na stronie decathlon.pl formularz zamówienia Karty Podarunkowej w którym to formularzu Przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać ilość Kart Podarunkowych które zamawia oraz podać niezbędne dane do złożenia zamówienia. Formularz przesyłany jest w formie pliku EXCEL do osoby odpowiedzialnej w Decathlon za przygotowanie Karty Podarunkowej. B.Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Kart Podarunkowych Przedsiębiorca otrzyma na adres mail podany w zgłoszeniu, notę księgową którą zobowiązany jest opłacić na wskazany w nocie księgowej rachunek bankowy. C.Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Decathlon sp. z o.o. wskazanym w nocie księgowej i po przesłaniu przez Przedsiębiorcę maila (na adres wskazany w formularzu zamówienia Kart Podarunkowych) ze zleceniem aktywacji Kart Podarunkowych, Karty Podarunkowe są aktywowane i wysyłane do Przedsiębiorcy na wskazany w formularzu zamówienia kart podarunkowych adres D. Przedsiębiorca zobowiązuje się do podania Decathlon sp. z o.o. prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku Decathlon sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży. E.Przedsiębiorca ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwią odbiorcy otrzymanie zamówienia, a Przedsiębiorcy potwierdzenia tegoż zamówienia. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Przedsiębiorcy. Jeśli Przedsiębiorca nie otrzyma noty księgowej o której mowa w Art. 4 pkt B, Jego obowiązkiem jest skontaktować się z decathlon.pl. F.Potwierdzone zamówienia są przetwarzane i wysyłane, po otrzymaniu płatności, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-20, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. G.W razie zaistnienia sytuacji która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Przedsiębiorcy i wystawienie dla Niego Karty Podarunkowej, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona. H.Zwrot z tytułu transakcji o którym mowa w Art 4 pkt G niniejszych OWSU dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy, z którego Przedsiębiorca dokonał pierwotnej transakcji. I. Potwierdzenie zwrotu o którym mowa w Art. 4 pkt G niniejszych OWSU jest wysyłane do Przedsiębiorcy e-mailem, na adres mail podany przez Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia. J..Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że złożone zamówienia są wiążące i ostateczne oraz że nie podlegają one w żadnym razie zwrotowi Wpłacone przez Przedsiębiorcę kwoty w żadnym razie nie mogą być uznawane za zadatek lub zaliczkę.

ARTYKUŁ 5 ZASADY PŁATNOŚCI KARTĄ PODARUNKOWĄ, KARTA PODARUNKOWA A ZWROT LUB REKLAMACJA PRODUKTU

1.Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. 2. Karty Podarunkowe są produktami zastępującymi środki pieniężne, niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. 3. Kwota wskazana na Karcie Podarunkowej nie uwzględnia kosztów dostawy Karty Podarunkowej do Klienta lub Przedsiębiorcy, o których to kosztach Klient lub Przedsiębiorca zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. 4.Decathlon zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot Kart Podarunkowych w dowolnym momencie. 5. Kartami Podarunkowymi nie można płacić za zakup Kart Podarunkowych i innych produktów zastępujących środki pieniężne. Płatność za wszystkie zamówienia odbywa się w PLN. 6.Decathlon honoruje następujące karty bankowe = Karta Bankowa, Visa i Mastercard. 7.W przypadku kontroli związanej ze zwalczaniem nadużyć finansowych, mającej na celu zabezpieczenie transakcji dokonywanych przez Klientów lub Przedsiębiorców, przed zatwierdzeniem zamówienia Decathlon może poprosić Klienta lub Przedsiębiorcę o dostarczenie e-mailem jednego lub większej liczby dokumentów potwierdzających jego miejsce zamieszkania i/lub kserokopii dokumentu identyfikującego tożsamość Klienta lub Przedsiębiorcy. Zamówienie będzie wówczas definitywne dopiero po otrzymaniu przez Decathlon tych dokumentów i wysłaniu e-maila z potwierdzeniem. W razie nieotrzymania tych dokumentów lub jeżeli nie pozwalają one ustalić z całą pewnością tożsamości autora zamówienia i jego faktycznego miejsca zamieszkania, Decathlon zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia. Decathlon zastrzega sobie również prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku trwającego, powstałego wcześniej sporu dotyczącego płatności lub w przypadku znacznie wysokiego poziomu zamówienia. 8.Jeżeli dokonany przez Klienta zakup nie wyczerpie całej wartości kwoty znajdującej się na Karcie Podarunkowej, pozostałe środki pieniężne znajdujace się na Karcie Podarunkowej będą do dyspozycji Klienta przy kolejnych zakupach, aż do wyczerpania znajdującej się na Karcie Podarunkowej kwoty lub do czasu upłynięcia terminu ważności Karty Podarunkowej. 9.Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty w przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej. Nie jest możliwe wystawienie duplikatu karty w razie jej zagubienia, kradzieży lub utraty ważności. Datę ważności Karty Podarunkowej Klient może sprawdzić samodzielnie na stronie lub w sklepie Decathlon. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej. W przypadku zwrotu towarów zakupionych za Kartę Podarunkową nie przysługuje zwrot gotówki. 10.W czasie jedej transakcji w sklepie Decathlon Klient może zrealizować maximum 6 Kart Podarunkowych, a w czasie jednej transkacji na decathlon.pl - maksymalnie 5 Kart Podarunkowych. 11.Klient może opłacić Kartą Podarunkową całą cenę kupowanych towarów lub jej część, a resztę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą; w przypadku transakcji w sklepie internetowym decathlon.pl Klient może dopłacić resztę kwoty kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem online. Płatności Kartą Podarunkową w sklepie internetowym decathlon.pl nie można łączyć z paczką za pobraniem, e-bonem lojalnościowym oraz przelewem tradycyjnym. 12.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie internetowym kwotę w formie kodu promocyjnego o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Karty Podarunkowej zrealizowanej na zakup reklamowanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji a przyznany kod promocyjny będzie możliwy do wykorzystania tylko i wyłącznie w sklepie internetowym decathlon.pl.13.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie stacjonarnym kwotę poprzez wydanie Klientowi nowej Karty Podarunkowej o wartości równej cenie zwróconego lub reklamowanego towaru. Dopłaty do transakcji gotówką lub kartą zostaną zwrócone analogicznie według źródła płatności. 14.W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją Kart Podarunkowych, zwrotem lub reklamacją zakupionych towarów, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Decathlon, w którym dokonywał zakupu lub poprzez adres e-mail Decathlon:kartapodarunkowa@decathlon.com

ARTYKUŁ 6 DOSTAWA

1.Koszty dostawy Karty Podarunkowej, podane przed zatwierdzeniem zamówienia, naliczane są Klientowi lub Przedsiębiorcy w zależności od miejsca przeznaczenia i sposobu wysyłki wybranego w momencie składania zamówienia, dla jednego punktu dostawy, dla jednego zamówienia i jednego Klienta lub Przedsiębiorcy, w Polsce. 2.Zamówienie jest wysyłane po otrzymaniu przez Klienta lub Przedsiębiorcy całkowitej kwoty zapłaty i wszystkich dokumentów wymaganych przez Decathlon. 3. Zamówienie wysyłane jest pocztą lub przez specjalnego przewoźnika. Decathlon stara się przestrzegać terminów dostawy. Niemniej jednak terminy te podawane są wyłącznie orientacyjnie, a opóźnienie w dostawie nie daje podstaw do odszkodowania. 4.Przesyłka może być dostarczona na adres inny niż adres na fakturze, pod warunkiem, że został on prawidłowo wskazany podczas składania zamówienia. 5.Klient lub Przedsiębiorca zobowiązany jest upewnić się, że dane adresowe, które podał, są prawidłowe, aby zamówienie mogło zostać prawidłowo wysłane i dostarczone. Decathlon nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności, jeżeli Klient lub Przedsiębiorca nie otrzyma zamówienia wskutek błędnie wprowadzonych danych adresowych. W każdym przypadku do Klienta lub Przedsiębiorcy należy zagwarantowanie odbioru zamówienia. W razie nieobecności Klienta lub Przedsiębiorcy pod adresem dostawy pozostawione zostanie awizo. Ewentualne koszty związane z ponowną usługą przewoźnika ponosi Klient. 6.Zgodnie z obowiązującymi przepisami do Klienta lub Przedsiębiorcy należy sprawdzenie w obecności doręczyciela zawartości i wyglądu paczki (paczek) w celu stwierdzenia, czy nie brakuje w niej(nich) żadnego artykułu i czy żaden z artykułów nie jest zniszczony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Klient lub Przedsiębiorca zobowiązany jest zamieścić na liście przewozowym stosowne zastrzeżenia, określając charakter stwierdzonych szkód. Aby zastrzeżenia te były dopuszczalne, muszą obowiązkowo zostać potwierdzone przez Klienta lub Przedsiębiorcę pisemnie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru skierowanym do przewoźnika w terminie trzech (3) dni, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. Do Klienta lub Przedsiębiorcy należy poinformowanie Decathlon w tym samym terminie, za pomocą wszelkich odpowiednich ku temu środków. 7.W przypadku Karty Podarunkowej wysłanej e-mailem Klient lub Przedsiębiorca wybiera datę wysłania zamówienia na wskazany przez niego adres elektroniczny. E-mail zawierający Kartę Podarunkową uznany jest za odebrany przez odbiorcę z chwilą jego wysłania na adres elektroniczny podany przez Klienta lub Przedsiębiorcę. Zalecamy Klientom, Przedsiębiorcom i odbiorcom sprawdzenie zawartości folderu Spam konta mailowego, na wypadek gdyby skierowany do nich e-mail nie trafił bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Jeżeli odbiorca nie otrzyma e-maila, Klient lub Przedsiębiorca będzie mógł go odnaleźć, logując się do swojego konta, w rubryce "moje karty". Klient lub Przedsiębiorca może wtedy pobrać wiadomość i wysłać ją na prawidłowy adres mailowy odbiorcy. Klient, Przedsiębiorca i odbiorcy są odpowiedzialni za swoją pocztę elektroniczną i osoby mające do niej dostęp. Decathlon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności w razie wykorzystania Karty Podarunkowej przez osobę inną niż odbiorca.

ARTYKUŁ 7 OBOWIĄZKI KLIENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY

1.Klient lub Przedsiębiorca zobowiązuje się poinformować każdego odbiorcę Karty Podarunkowej Decathlon o ich ostatecznej dacie ważności i warunkach użytkowania oraz o niniejszych OWSU. 2.Decathlon nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie następujące po upływie tej daty i/lub niezgodne z warunkami użytkowania.

ARTYKUŁ 8 WYMIANA / ODNOWIENIE / UTRATA / KRADZIEŻ

1.Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi środków pieniężnych ani wymianie, w szczególności w razie utraty/ kradzieży. 2.W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karta Podarunkowa może zostać zastrzeżona w kwocie pozostałej na Karcie w chwili zastrzeżenia. W celu zastrzeżenia należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Decathlon i podać numer Karty. Po zastrzeżeniu Karta Podarunkowa może zostać zastąpiona nową, wystawioną na kwotę pozostałą w chwili zastrzeżenia.

ARTYKUŁ 9 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Sprzedawane Karty Podarunkowe pozostają pełną i całkowitą własnością Decathlon do momentu uiszczenia za nie pełnej zapłaty. Jednakże od momentu dostawy wszelkie ryzyka przenoszone są na Klienta lub odbiorcę, który musi stosownie się zabezpieczyć. W razie roszczeń Decathlon zastrzega sobie prawo podjęcia czynności mających na celu odzyskanie wierzytelności za pomocą dowolnych środków.

ARTYKUŁ 10 GWARANCJE PRAWNE / OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w stosunku do wszystkich produktów sprzedawanych na Stronie mają zastosowanie gwarancje prawne dotyczące zgodności i ukrytych wad określone w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz dodatkowo w przypadku Klienta - w ustawie z dnia 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta.

ARTYKUŁ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz.2135), Klient dysponuje prawem do dostępu, do zmiany i/lub do usunięcia dotyczących go danych osobowych. 2.Klient może skorzystać z tego prawa poprzez wysłanie pisemnego wniosku na następujący adres: Karta Podarunkowa Decathlon Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76,03-290 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na:karta.podarunkowa@decathlon.comImienne dane Klientów mogą być wykorzystywane w celach handlowych wyłącznie w przypadku uzyskania na to uprzedniej zgody. Państwa dane osobowe stanowią przedmiot przetwarzania informatycznego umożliwiającego zarządzanie Państwa kontem i są przeznaczone dla Decathlon oraz dla spółek grupy DECATHLON SA. Państwa dane osobowe stanowią kluczowy element naszej relacji handlowej i w związku z tym podlegają polityce ochrony danych grupy Decathlon, dostępnej online pod następującym adresem: .

ARTYKUŁ 12 KONTAKT Z KLIENTEM

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub reklamacji jesteśmy do dyspozycji Klienta: • Mailowo - pod następującym adresem:kartapodarunkowa@decathlon.com• Telefonicznie - pod numerem 800 808 007, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20. • Korespondencyjnie - pod następującym adresem: Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa

ARTYKUŁ 13 INTEGRALNOŚĆ

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkownaia Kart Podarunkowych stanowi ogół składających się na nie postanowień. Fakt niepowołania się w którymś momencie przez Decathlon na jakiegokolwiek postanowienie niniejszych warunków nie może być w żadnym wypadku uznany za zrzeczenie się takiego postanowienia. W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Warunków, pozostałe ich postanowienia zachowują ważność.

ARTYKUŁ 14 PRAWO WŁAŚCIWE - WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsze OWSU podlegają prawu polskiemu. Przy braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkie spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwości sądów powszechnych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2016 roku.

Denominations

zł20.00-zł1,000.00

Country

Poland

Currency

PLN

Terms & Conditions

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA (OWSU) KART PODARUNKOWYCH DECATHLON PREAMBUŁA

Poniższe warunki zawierane są wyłącznie pomiędzy spółką Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, nr KRS 0000007163 określaną dalej jako «Decathlon», a każdą osobą fizyczną , działającą w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i dokonującą zakupu Kart/y Podarunkowych/ej od Decathlon w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej kartapodarunkowa.decathlon.pl lub też każdą osobą fizyczną, działającą w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i dokonującą Kartą Podarunkową płatności za zakupy w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl- określaną dalej jako «Klient» lub każdą osobą prowadzącą działalność gospodarczą, spółką lub inną organizacją nie będącą Klientem i dokonującą zakupu Kart/y Podarunkowych/ej od Decathlon w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej kartapodarunkowa.decathlon.pl, celem dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania Kart/y Podarunkowych/ej swoim klientom, określaną dalej jako «Przedsiębiorca» określanymi łącznie jako "Strony".

Terminem « Karta(-y) Podarunkowa(-e) » określa się dalej ogół produktów sprzedawanych przez Decathlon, takich jak karta podarunkowa (plastikowa opatrzona kodem kreskowym) , e-karta podarunkowa (opatrzona kodem kreskowym) i karty w aplikacji mobilnej Decathlon (opatrzone kodem QR). Klient lub Przedsiębiorca oświadcza , że posiada zdolność prawną do zawierania umów, która pozwala mu dokonać zamówienia w Decathlon. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych stosuje się zarówno do Klientów jak i do Przedsiębiorców, chyba że zapisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych wyraźnie stanowią inaczej. Strony ustalają, że ich relacje regulowane będą wyłącznie niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych, które to warunki Klient lub Przedsiębiorca akceptuje w całości i bez żadnych zastrzeżeń. Niniejsze warunki mogą ulegać zmianom. W związku z tym ustala się, że warunkami mającymi zastosowanie są warunki obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Data aktualizacji tych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych uważana jest za datę wejścia w życia, unieważniając i zastępując wcześniejsze wersje.

ARTYKUŁ 1 - WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

1.Karta Podarunkowa jest produktem pozwalającym jego posiadaczowi dokonywać zapłaty za zakupy, jednorazowo lub wielokrotnie, uzupełniając w razie konieczności zapłatę inną formą płatności w sklepach należących do spółki Decathlon sp. z o.o. w Polsce oraz a także w sklepach Decathlon prowadzonych przez spółki z grupy Decathlon w Czechach, Monako, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech; Karta honorowana jest także w trakcie dokonywania przez Klientów lub Przedsiębiorców zakupów przez stronę sklepu internetowego Sprzedaż za pomocą Karty Podarunkowej może być zrealizowana jedynie poprzez okazanie przez Klienta Karty Podarunkowej wraz z kodem kreskowym (sklepy stacjonarne) lub wykorzystanie e-karty podarunkowej przez Klienta poprzez podanie danych karty i kodu kreskowego (sklep decathlon.pl) lub przez skorzystanie przez Klienta z aplikacji mobilnej Decathlon poprzez podanie danych karty i kodu QR.

2.W przypadku zakupów online, należy w odpowiednim miejscu wpisać numer Karty Podarunkowej i kod zamieszczony pod zdrapką na odwrocie karty lub kod otrzymany w wiadomości e-mail.

3.Karty Podarunkowe sprzedawane są Klientom lub Przedsiębiorcom za kwotę zmienną, określoną przez Klienta lub Przedsiębiorcę i zawartą w przedziale od 20,00 zł do 1.000,00 złotych, przy czym podane kwoty są kwotami brutto.

ARTYKUŁ 2 OKRES WAŻNOŚĆI KARTY PODARUNKOWEJ

1.Karta Podarunkowa jest ważna przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty jej aktywacji. 2.Datę ważności Karty Podarunkowej Klient lub Przedsiębiorca może sprawdzić samodzielnie na stronie www.decathlon.pl w zakładce „Karta Podarunkowa” lub w sklepie stacjonarnym Decathlon. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata i zwrot środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej.

ARTYKUŁ 3 ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ KLIENTA

Zapisy Art. 3 OWSU nie dotyczą Przedsiębiorcy. I.Sposoby nabycia Karty Podarunkowej: Klient może nabyć Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym Decathlon lub przez stronę decathlon.pl II. Nabycie Karty Podarunkowej przez decathlon.pl: W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej decathlon.pl, Klient zobowiązany jest stosować się do procedury opisanej w niniejszym punkcie: A. Utworzenie konta Klienta: Aby po raz pierwszy złożyć zamówienie, trzeba utworzyć konto Klienta na stronie internetowej dedykowanej Karcie Podarunkowej. Utworzenie konta Klienta jest proste, wymaga wypełnienia formularza dostępnego online i podania określonych obowiązkowych informacji umożliwiających identyfikację. B. Wprowadzenie zamówienia Online 1.Wprowadzenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej. Klient zobowiązuje się do uzupełnienia obowiązkowych pól (oznaczonych gwiazdką *). W przeciwnym razie zamówienie nie będzie mogło zostać zarejestrowane. 2.Klient zobowiązuje się do podania Decathlon prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży. 3.Klient ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwią odbiorcy otrzymanie zamówienia, a Klientowi potwierdzenia tegoż zamówienia. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Klienta. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia o którym mowa w Art. 3 pkt B.4 niniejszych OWSU, jego obowiązkiem jest skontaktować się z Decathlon. 4.Zamówienie zostaje zarejestrowane po utworzeniu konta Klienta i zatwierdzeniu zamówienia online. 5. Zamówienie online staje się skuteczne dopiero po zatwierdzeniu płatności przez Klienta. Klient otrzymuje wówczas e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. W przypadku zakupu spersonalizowanej Karty Podarunkowej przetworzenie zamówienia może trwać dłużej. 6.Potwierdzone zamówienia są przetwarzane i wysyłane, po otrzymaniu płatności, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-20, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 7.W razie zaistnienia sytuacji która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Klienta i wystawienie dla Niego Karty Podarunkowej, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona. 8.Zwrot z tytułu transakcji o którym mowa w Art 3 pkt B.7 niniejszych OWSU dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał pierwotnej transakcji. 9.Potwierdzenie zwrotu o którym mowa w Art. 3 pkt B.8 niniejszych OWSU jest wysyłane do Klienta e-mailem, na adres mail podany przez Klienta. 10.Klient przyjmuje do wiadomości, że złożone zamówienia są wiążące i ostateczne oraz że nie podlegają one w żadnym razie zwrotowi ani też, że nie będą mogły zostać unieważnione, za wyjątkiem przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy określonego w Art. 3 pkt C niniejszych OWSU. Wpłacone przez Klienta kwoty w żadnym razie nie mogą być uznawane za zadatek lub zaliczkę. C. Odstąpienie od Umowy zakupu Karty Podarunkowej 1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.decathlon.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie. Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie. Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stanowi,iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: • przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność, • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania, • dostarczania prasy, • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, • świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 2.W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w przypadku następujących produktów = • Karty Podarunkowe spersonalizowane • Karty Podarunkowe całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu odstąpienia. 3.Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt Klienta zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Decathlon nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”. 4. Klientowi, który pragnie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zaleca się poinformowanie o tym Decathlon potwierdzeniem mailowym zawierającym numer zamówienia. 5.Zwrócona zostaje całkowita kwota zamówienia (łącznie z kosztem dostawy). W przypadku częściowego zwrotu zamówienia Decathlon zwróci Klientowi kwotę kosztów dostawy (w stronę "tam") proporcjonalnie do całkowitej kwoty zamówienia. 6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty, w której klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania zwrotu kompletnego produktu w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie, i pod warunkiem zapłaty za faktycznie otrzymane produkty. Zwrot produktów dokonywany jest na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Uszkodzone i niedostarczone Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi pieniędzy ani wymianie. Zostaną one odesłane do Klienta. Klient zobowiązany jest na swoją wyłączną odpowiedzialność odesłać Kartę Podarunkową, wraz z fakturą i danymi bankowymi do przelewu, w oryginalnym opakowaniu, na adres: DECATHLON sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76 03-290 Warszawa Polska Wszystkie koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Klient może wybrać sposób odesłania produktu do DECATHLON. DECATHLON nie pokrywa kosztu przesyłki zwrotnej i nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki. Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie produktu, które musi zostać wykonane w taki sposób, aby produkt podczas transportu nie był narażony na zniszczenie. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze zwrotem produktu ponosi Klient. D.Faktura: Faktura wystawiana jest na Klienta (nazwisko, adres wskazane przez Klienta przy zakładaniu konta Klienta) po zatwierdzeniu zamówienia. Następnie dostępna jest na koncie Klienta, skąd Klient może ją pobrać. III. Personalizacja Kart Podarunkowych: Decathlon proponuje swoim Klientom personalizację Karty(Kart) Podarunkowej(-ych) według poniżej określonych zasad: A. Celem zakupu Karty Podarunkowej spersonalizowanej Klient jest zobowiązany zaznaczyć taką opcję w trakcie zakupu Karty Podarunkowej. B.Personalizacja Karty Podarunkowej polega na umieszczeniu na Karcie Podarunkowej zdjęcia wybranego przez Klienta lub umieszczenie wybranego przez Klienta tekstu. Proponowane/-y zdjęcie/obraz i zredagowany tekst nie mogą w żadnym razie naruszać dobrych obyczajów, godności ludzkiej i wartości Decathlon oraz grupy Decathlon, ochrony osób nieletnich i ich wizerunku oraz jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów z zakresu porządku publicznego. W związku z powyższym następujące elementy będą każdorazowo odrzucane przez Decathlon: treści o charakterze wulgarnym, oszczerczym, obelżywym, obscenicznym, rasistowskim lub ksenofobicznym, pornograficznym, nielegalnym lub mogącym być nielegalnym, nakłaniającym do konsumpcji alkoholu, wyrobów tytoniowych, lub - szerzej rzecz ujmując - wszelkie elementy uznawane za sprzeczne z etyką i z prawem. Decathlon odmawia również powielania wszelkich elementów lub treści • mających konotacje polityczne, związkowe lub religijne; i/lub • celujących, przy użyciu jakichkolwiek środków, w jednostki ludzkie, w tym w znane osobowości; i/lub • logo i nazw firm. Odmowa wykonania zamawianej usługi przez Decathlon nie skutkuje w tym przypadku żadnym odszkodowaniem na rzecz Klienta, na co Klient wyraża zgodę. C.Korzystanie z Kart Podarunkowych i opakowań podarunkowych spersonalizowanych w jakikolwiek sposób (oznakowanie, tekst, zdjęcia, obrazki, logo, imiona…) na życzenie Klienta może skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności, a w szczególności, że prawa prywatne i prawa własności intelektualnej osób trzecich mogą chronić całość lub część elementów, które Klient chce zamieścić w ramach personalizacji na zamawianych Kartach Podarunkowych. D.Zaleca się Klientowi zasięgnięcie porady u specjalisty w tych dziedzinach w celu sprawdzenia zgodności elementów personalizacji z obowiązującymi przepisami. Decathlon nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia żadnej kontroli w tej materii. W razie wątpliwości lub w razie nieprzedstawienia w terminie stosownych dokumentów Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy naniesienia danego elementu na produkt, jeśli naniesienie tego elementu niesie z sobą ryzyko w zakresie podrabiania produktów i/lub nieuczciwej konkurencji. E.W każdym przypadku Klient gwarantuje spółce Decathlon, że jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnych i posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do dokonania zamawianych personalizacji (obrazów, nazw, logo, napisów, zdjęć…), a ogólniej rzecz ujmując: do ogółu elementów, których naniesienie na zakupione Karty Podarunkowe zamawia w Decathlon w swoim imieniu. Klient zobowiązuje się dostarczyć do Decathlon, na jej życzenie, wszelkie dokumenty i zaświadczenia dotyczące tych praw i upoważnień. W razie roszczeń bądź postępowań, sądowych lub nie, wynikających w szczególności z podrabiania, naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego…, przeciwko Klientowi, a w stosownym przypadku przeciwko Decathlon, Klient daje Decathlon zabezpieczenie przed wszelkimi ponoszonymi kosztami (adwokat, koszty procesowe…), jak również przed ewentualnymi karami wymierzonymi Decathlon. Klient ponosi odpowiedzialność i pokryje wszelkie koszty związane z takim postępowaniem, jak również zostanie obciążony całością orzeczonych kar. F.Spersonalizowane Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy, z wyjątkiem przypadku wady jakościowej. IV. Zakaz odsprzedaży: Polityka handlowa Decathlon zabrania odsprzedaży Kart Podarunkowych. Tytułem klauzuli o wynagrodzeniu szkód każde naruszenie przez Klienta któregoś z jego obowiązków wykazane przez Decathlon może pociągnąć za sobą, z inicjatywy Decathlon, natychmiastową wymagalność kary umownej w kwocie 30.000,00 zł brutto, nieuwalniającej od ewentualnego odszkodowania, które może być należne Decathlon z tytułu poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 4 ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Procedura opisana w Art 4 OWSU nie dotyczy Klienta. I.Sposoby Nabycia Karty Podarunkowej: Przedsiębiorca może nabyć Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym Decathlon lub przez stronę internetową decathlon.pl II. Nabycie Karty Podarunkowej przez decathlon.pl: W przypadku zakupu Karty Podarunkowej przez stronę decathlon.pl Przedsiębiorca zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą podaną poniżej: A.Przedsiębiorca wypełnia dostępny na stronie decathlon.pl formularz zamówienia Karty Podarunkowej w którym to formularzu Przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać ilość Kart Podarunkowych które zamawia oraz podać niezbędne dane do złożenia zamówienia. Formularz przesyłany jest w formie pliku EXCEL do osoby odpowiedzialnej w Decathlon za przygotowanie Karty Podarunkowej. B.Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Kart Podarunkowych Przedsiębiorca otrzyma na adres mail podany w zgłoszeniu, notę księgową którą zobowiązany jest opłacić na wskazany w nocie księgowej rachunek bankowy. C.Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Decathlon sp. z o.o. wskazanym w nocie księgowej i po przesłaniu przez Przedsiębiorcę maila (na adres wskazany w formularzu zamówienia Kart Podarunkowych) ze zleceniem aktywacji Kart Podarunkowych, Karty Podarunkowe są aktywowane i wysyłane do Przedsiębiorcy na wskazany w formularzu zamówienia kart podarunkowych adres D. Przedsiębiorca zobowiązuje się do podania Decathlon sp. z o.o. prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku Decathlon sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży. E.Przedsiębiorca ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwią odbiorcy otrzymanie zamówienia, a Przedsiębiorcy potwierdzenia tegoż zamówienia. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Przedsiębiorcy. Jeśli Przedsiębiorca nie otrzyma noty księgowej o której mowa w Art. 4 pkt B, Jego obowiązkiem jest skontaktować się z decathlon.pl. F.Potwierdzone zamówienia są przetwarzane i wysyłane, po otrzymaniu płatności, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-20, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. G.W razie zaistnienia sytuacji która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Przedsiębiorcy i wystawienie dla Niego Karty Podarunkowej, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona. H.Zwrot z tytułu transakcji o którym mowa w Art 4 pkt G niniejszych OWSU dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy, z którego Przedsiębiorca dokonał pierwotnej transakcji. I. Potwierdzenie zwrotu o którym mowa w Art. 4 pkt G niniejszych OWSU jest wysyłane do Przedsiębiorcy e-mailem, na adres mail podany przez Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia. J..Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że złożone zamówienia są wiążące i ostateczne oraz że nie podlegają one w żadnym razie zwrotowi Wpłacone przez Przedsiębiorcę kwoty w żadnym razie nie mogą być uznawane za zadatek lub zaliczkę.

ARTYKUŁ 5 ZASADY PŁATNOŚCI KARTĄ PODARUNKOWĄ, KARTA PODARUNKOWA A ZWROT LUB REKLAMACJA PRODUKTU

1.Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. 2. Karty Podarunkowe są produktami zastępującymi środki pieniężne, niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. 3. Kwota wskazana na Karcie Podarunkowej nie uwzględnia kosztów dostawy Karty Podarunkowej do Klienta lub Przedsiębiorcy, o których to kosztach Klient lub Przedsiębiorca zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. 4.Decathlon zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot Kart Podarunkowych w dowolnym momencie. 5. Kartami Podarunkowymi nie można płacić za zakup Kart Podarunkowych i innych produktów zastępujących środki pieniężne. Płatność za wszystkie zamówienia odbywa się w PLN. 6.Decathlon honoruje następujące karty bankowe = Karta Bankowa, Visa i Mastercard. 7.W przypadku kontroli związanej ze zwalczaniem nadużyć finansowych, mającej na celu zabezpieczenie transakcji dokonywanych przez Klientów lub Przedsiębiorców, przed zatwierdzeniem zamówienia Decathlon może poprosić Klienta lub Przedsiębiorcę o dostarczenie e-mailem jednego lub większej liczby dokumentów potwierdzających jego miejsce zamieszkania i/lub kserokopii dokumentu identyfikującego tożsamość Klienta lub Przedsiębiorcy. Zamówienie będzie wówczas definitywne dopiero po otrzymaniu przez Decathlon tych dokumentów i wysłaniu e-maila z potwierdzeniem. W razie nieotrzymania tych dokumentów lub jeżeli nie pozwalają one ustalić z całą pewnością tożsamości autora zamówienia i jego faktycznego miejsca zamieszkania, Decathlon zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia. Decathlon zastrzega sobie również prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku trwającego, powstałego wcześniej sporu dotyczącego płatności lub w przypadku znacznie wysokiego poziomu zamówienia. 8.Jeżeli dokonany przez Klienta zakup nie wyczerpie całej wartości kwoty znajdującej się na Karcie Podarunkowej, pozostałe środki pieniężne znajdujace się na Karcie Podarunkowej będą do dyspozycji Klienta przy kolejnych zakupach, aż do wyczerpania znajdującej się na Karcie Podarunkowej kwoty lub do czasu upłynięcia terminu ważności Karty Podarunkowej. 9.Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty w przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej. Nie jest możliwe wystawienie duplikatu karty w razie jej zagubienia, kradzieży lub utraty ważności. Datę ważności Karty Podarunkowej Klient może sprawdzić samodzielnie na stronie lub w sklepie Decathlon. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej. W przypadku zwrotu towarów zakupionych za Kartę Podarunkową nie przysługuje zwrot gotówki. 10.W czasie jedej transakcji w sklepie Decathlon Klient może zrealizować maximum 6 Kart Podarunkowych, a w czasie jednej transkacji na decathlon.pl - maksymalnie 5 Kart Podarunkowych. 11.Klient może opłacić Kartą Podarunkową całą cenę kupowanych towarów lub jej część, a resztę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą; w przypadku transakcji w sklepie internetowym decathlon.pl Klient może dopłacić resztę kwoty kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem online. Płatności Kartą Podarunkową w sklepie internetowym decathlon.pl nie można łączyć z paczką za pobraniem, e-bonem lojalnościowym oraz przelewem tradycyjnym. 12.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie internetowym kwotę w formie kodu promocyjnego o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Karty Podarunkowej zrealizowanej na zakup reklamowanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji a przyznany kod promocyjny będzie możliwy do wykorzystania tylko i wyłącznie w sklepie internetowym decathlon.pl.13.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie stacjonarnym kwotę poprzez wydanie Klientowi nowej Karty Podarunkowej o wartości równej cenie zwróconego lub reklamowanego towaru. Dopłaty do transakcji gotówką lub kartą zostaną zwrócone analogicznie według źródła płatności. 14.W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją Kart Podarunkowych, zwrotem lub reklamacją zakupionych towarów, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Decathlon, w którym dokonywał zakupu lub poprzez adres e-mail Decathlon:kartapodarunkowa@decathlon.com

ARTYKUŁ 6 DOSTAWA

1.Koszty dostawy Karty Podarunkowej, podane przed zatwierdzeniem zamówienia, naliczane są Klientowi lub Przedsiębiorcy w zależności od miejsca przeznaczenia i sposobu wysyłki wybranego w momencie składania zamówienia, dla jednego punktu dostawy, dla jednego zamówienia i jednego Klienta lub Przedsiębiorcy, w Polsce. 2.Zamówienie jest wysyłane po otrzymaniu przez Klienta lub Przedsiębiorcy całkowitej kwoty zapłaty i wszystkich dokumentów wymaganych przez Decathlon. 3. Zamówienie wysyłane jest pocztą lub przez specjalnego przewoźnika. Decathlon stara się przestrzegać terminów dostawy. Niemniej jednak terminy te podawane są wyłącznie orientacyjnie, a opóźnienie w dostawie nie daje podstaw do odszkodowania. 4.Przesyłka może być dostarczona na adres inny niż adres na fakturze, pod warunkiem, że został on prawidłowo wskazany podczas składania zamówienia. 5.Klient lub Przedsiębiorca zobowiązany jest upewnić się, że dane adresowe, które podał, są prawidłowe, aby zamówienie mogło zostać prawidłowo wysłane i dostarczone. Decathlon nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności, jeżeli Klient lub Przedsiębiorca nie otrzyma zamówienia wskutek błędnie wprowadzonych danych adresowych. W każdym przypadku do Klienta lub Przedsiębiorcy należy zagwarantowanie odbioru zamówienia. W razie nieobecności Klienta lub Przedsiębiorcy pod adresem dostawy pozostawione zostanie awizo. Ewentualne koszty związane z ponowną usługą przewoźnika ponosi Klient. 6.Zgodnie z obowiązującymi przepisami do Klienta lub Przedsiębiorcy należy sprawdzenie w obecności doręczyciela zawartości i wyglądu paczki (paczek) w celu stwierdzenia, czy nie brakuje w niej(nich) żadnego artykułu i czy żaden z artykułów nie jest zniszczony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Klient lub Przedsiębiorca zobowiązany jest zamieścić na liście przewozowym stosowne zastrzeżenia, określając charakter stwierdzonych szkód. Aby zastrzeżenia te były dopuszczalne, muszą obowiązkowo zostać potwierdzone przez Klienta lub Przedsiębiorcę pisemnie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru skierowanym do przewoźnika w terminie trzech (3) dni, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. Do Klienta lub Przedsiębiorcy należy poinformowanie Decathlon w tym samym terminie, za pomocą wszelkich odpowiednich ku temu środków. 7.W przypadku Karty Podarunkowej wysłanej e-mailem Klient lub Przedsiębiorca wybiera datę wysłania zamówienia na wskazany przez niego adres elektroniczny. E-mail zawierający Kartę Podarunkową uznany jest za odebrany przez odbiorcę z chwilą jego wysłania na adres elektroniczny podany przez Klienta lub Przedsiębiorcę. Zalecamy Klientom, Przedsiębiorcom i odbiorcom sprawdzenie zawartości folderu Spam konta mailowego, na wypadek gdyby skierowany do nich e-mail nie trafił bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Jeżeli odbiorca nie otrzyma e-maila, Klient lub Przedsiębiorca będzie mógł go odnaleźć, logując się do swojego konta, w rubryce "moje karty". Klient lub Przedsiębiorca może wtedy pobrać wiadomość i wysłać ją na prawidłowy adres mailowy odbiorcy. Klient, Przedsiębiorca i odbiorcy są odpowiedzialni za swoją pocztę elektroniczną i osoby mające do niej dostęp. Decathlon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności w razie wykorzystania Karty Podarunkowej przez osobę inną niż odbiorca.

ARTYKUŁ 7 OBOWIĄZKI KLIENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY

1.Klient lub Przedsiębiorca zobowiązuje się poinformować każdego odbiorcę Karty Podarunkowej Decathlon o ich ostatecznej dacie ważności i warunkach użytkowania oraz o niniejszych OWSU. 2.Decathlon nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie następujące po upływie tej daty i/lub niezgodne z warunkami użytkowania.

ARTYKUŁ 8 WYMIANA / ODNOWIENIE / UTRATA / KRADZIEŻ

1.Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi środków pieniężnych ani wymianie, w szczególności w razie utraty/ kradzieży. 2.W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karta Podarunkowa może zostać zastrzeżona w kwocie pozostałej na Karcie w chwili zastrzeżenia. W celu zastrzeżenia należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Decathlon i podać numer Karty. Po zastrzeżeniu Karta Podarunkowa może zostać zastąpiona nową, wystawioną na kwotę pozostałą w chwili zastrzeżenia.

ARTYKUŁ 9 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Sprzedawane Karty Podarunkowe pozostają pełną i całkowitą własnością Decathlon do momentu uiszczenia za nie pełnej zapłaty. Jednakże od momentu dostawy wszelkie ryzyka przenoszone są na Klienta lub odbiorcę, który musi stosownie się zabezpieczyć. W razie roszczeń Decathlon zastrzega sobie prawo podjęcia czynności mających na celu odzyskanie wierzytelności za pomocą dowolnych środków.

ARTYKUŁ 10 GWARANCJE PRAWNE / OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w stosunku do wszystkich produktów sprzedawanych na Stronie mają zastosowanie gwarancje prawne dotyczące zgodności i ukrytych wad określone w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz dodatkowo w przypadku Klienta - w ustawie z dnia 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta.

ARTYKUŁ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz.2135), Klient dysponuje prawem do dostępu, do zmiany i/lub do usunięcia dotyczących go danych osobowych. 2.Klient może skorzystać z tego prawa poprzez wysłanie pisemnego wniosku na następujący adres: Karta Podarunkowa Decathlon Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76,03-290 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na:karta.podarunkowa@decathlon.comImienne dane Klientów mogą być wykorzystywane w celach handlowych wyłącznie w przypadku uzyskania na to uprzedniej zgody. Państwa dane osobowe stanowią przedmiot przetwarzania informatycznego umożliwiającego zarządzanie Państwa kontem i są przeznaczone dla Decathlon oraz dla spółek grupy DECATHLON SA. Państwa dane osobowe stanowią kluczowy element naszej relacji handlowej i w związku z tym podlegają polityce ochrony danych grupy Decathlon, dostępnej online pod następującym adresem: .

ARTYKUŁ 12 KONTAKT Z KLIENTEM

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub reklamacji jesteśmy do dyspozycji Klienta: • Mailowo - pod następującym adresem:kartapodarunkowa@decathlon.com• Telefonicznie - pod numerem 800 808 007, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20. • Korespondencyjnie - pod następującym adresem: Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa

ARTYKUŁ 13 INTEGRALNOŚĆ

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkownaia Kart Podarunkowych stanowi ogół składających się na nie postanowień. Fakt niepowołania się w którymś momencie przez Decathlon na jakiegokolwiek postanowienie niniejszych warunków nie może być w żadnym wypadku uznany za zrzeczenie się takiego postanowienia. W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Warunków, pozostałe ich postanowienia zachowują ważność.

ARTYKUŁ 14 PRAWO WŁAŚCIWE - WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsze OWSU podlegają prawu polskiemu. Przy braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkie spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwości sądów powszechnych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2016 roku.

Denominations

zł20.00-zł1,000.00

Country

Poland

Currency

PLN

our rewards

And that’s good. Because that’s what everyone wants to deliver successful programs.

our solutions

Rewarding People is Good Business

Rewards are a powerful tool to incent action, build affinity and of course, reward your target. But to be really effective, you need the right mix of brands, partners and, of course—cash options.

Companies of all sizes, all over the world, use NeoCurrency to provide rewards for Promotions, Loyalty Programs, Market Research Incentives, Employee Recognition and Sales Incentives. No minimum. No maximum. Just an ever-expanding catalog of the most unique and relevant rewards, tailored to meet your individual needs.

our solutions

our reward dashboard

Do Everything, Easily

Our intuitive NeoCurrency Reward Dashboard makes it simple to do everything from ordering and sending rewards from over 20 currencies to managing your budget and analyzing results.

book a demo

There’s no better way to really understand what NeoCurrency can do for you than to see it for yourself with a demo. It’s quick and easy. Like everything else we do.

FAQ

What kind of discounts are available for reward brands?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum, dolores.

How do you guys make money?

We think providing a good value to our clients for a long time is a more profitable way to do business than trying to make all we can in one shot. We pre-negotiate a wholesale discount with each brand we offer, take a percent or two to run our business, and then pass the rest along to our clients. You can offer rewards to your clients and keep the discount or pass it along to them. Your call.

Why is NeoCurrency allergic to pricing games?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ratione quisquam iure, impedit facere quibusdam praesentium consequatur veniam dolorum architecto quas.

What prepaid rewards do you offer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum, sed recusandae distinctio ipsum explicabo laboriosam.